Birsen İğci Saltık

Web sayfamı inceleyen dostlara şimdiden teşekkür etmek isterim.

Bir web sayfası kurmaya karar vermenin ve eyleme geçmenin gerçekten yorucu bir iş olduğunu belirtmeliyim.

Sonunda bu aşamaya geldik ama yeni bir sorumluluk üstlendiğimin de ayırdındayım.

Sayfamda ağırlıklı olarak resimlerim incelenebilir. Olabildiğince desen çalışmalarım ve sanatla ilgili yazılarımı da izleyebilirsiniz.

İlk yazımı görüşlerinize sunuyorum.

 

Tarih Boyunca Kullanılan Sanat Nesnelerinin İmgesel Anlamları

Sanatçının nesneyle ilişkisinde, maddesel nesnenin, günlük yaşamın dışında gözlenmesi ve yorumlaması sonucu sanat eserleri oluşturulmaktadır. Anadolu insanı, doğa varlıklarına, tarihin derinliklerinden gelen birikimle birtakım anlamlar yükleyerek bu anlamları simgeleştirmiş; dış dünyayı algılama yeteneği ile duyularını simgelerle sanat nesnelerine dönüştürmüştür. Toplumsal bir varlık olan sanatçının, ilkel dönemlerden bu yan nesneyi algılaması ve yorumlaması, kültür belleği simgelerle günümüze kadar ulaşmıştır.

İlkel insanları, iki dünya gerçeği vardır. İlki kendi gözüyle gördüğü, elleriyle dokunduğu kısaca duyularıyla algıladığı somut varlık ve nesneleri kapsamaktadır. İkincisi ise gözle görülemeyen ve duyularla algılanamayan, var oldukları hissedilen ve etkileri altında kalınan varlıklarla dolup taşan; varlığı yalnızca sezilebilen bir gerçekliktir. İlkel insanlar, ikinci gerçeklikle daha yakından ilgilenmişlerdir (Lévy-Bruhul, 2006:144). Varlığı, duyularla algılanamayıp, ancak hissedilen ve varsayılan ikinci dünya, insanların soyut ama simgeleş(tiril)miş nesnel gerçekliğini oluşturmaktadır.

İnsanlar, hiçbir zaman mitlerinden, simgelerinden soyutlanıp arındırılamaz. Hemen her insan bir yönüyle mitlere bağlıdır çünkü bu mitler vazgeçilmez birer iletişim araçlarıdır. Tarihte Orta Asya, Ortadoğu ve Anadolu coğrafyasında yaşamış medeniyetlerde insanlar, yaşamlarını (çok tanrılı dönemde) doğayı etkileyen güçlerle kendi aralarında sürekli bağ kurmuşlardır (Şahhüseyinoğlu, 2015:9). Bu bağı simgeleştirerek, yaptıkları ve kullandıkları pek çok gündelik yaşam araç-gerecini vb. bu motiflerle süsleyerek günümüze dek taşımışlardır. Sözü edilen motifler, Anadolu’nun on bin yıla dayalı köklü kültüründe, toplumsal ve inanca dayalı yaşam alanlarının kalıntılarında izlenmektedir.

İzlediğim siteler:

www.ahmetsaltik.net  

https://sadikusta.com.tr/

https://www.kucuradivakfi.org.tr/

https://nurgokbulut.com/
https://www.imreniyem.com

Ana Sayfa